Contrato de transporte

Les presents Condicions Generals de Transport Marítim es troben exposades i disponibles al públic per a la consulta prèvia a la reserva i compra de bitllets, tant en format paper, a totes les zones de venda a les taquilles oficials del Transportista, com en format digital, a la pàgina web de la Companyia (https://www.santaeulaliaferry.com/).

Al present contracte de transport de passatgers serà aplicable la Llei Espanyola, els reglaments comunitaris i aquells convenis internacionals dels quals Espanya sigui part. En concret, seran aplicables al present contracte de transport la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima, que es considera incorporada al contracte de passatge.

Pel contracte de passatge, documentat mitjançant l'emissió del corresponent bitllet i/o targeta d'embarcament, el transportista s'obliga a canvi d'un preu, a transportar per mar el passatger i, si escau, l'equipatge.

La targeta d embarcament és personal i intransferible. La utilització del bitllet per persona diferent de l'indicat al bitllet donarà lloc a les responsabilitats previstes a les lleis. Aquest bitllet no serà vàlid per al transport si no ha estat pagat íntegrament. El pagament suposa l'acceptació de les condicions següents.

Només embarcaran les persones proveïdes de bitllet i/o targeta d'embarcament per a la data, hora i trajecte indicats a tots dos. El transportista no es fa responsable de la pèrdua del bitllet/targeta d'embarcament. El passatger té l'obligació de conservar tots dos documents durant tota la travessia. Per a qualsevol reclamació, el passatger haurà de presentar una còpia del bitllet de passatge i de la targeta d'embarcament; en qualsevol altre cas, no es podrà tramitar la reclamació.

El titular de la targeta d'embarcament, durant la travessia, està emparat per l'assegurança obligatòria de viatges. El passatger queda subjecte al reglament de policia ia la normativa establerta a bord ia càrrec del capità. Santa Eulàlia Ferry no es responsabilitza dels danys o perjudicis causats directament o exclusivament pel compliment de les normes, regles i ordres de les autoritats competents ni de les imprudències del passatger o incompliment de les normes indicades.

No es respon dels objectes de valor que no hagin estat prèviament confiats al capità per custodiar-los. Així mateix, no es responsabilitzarà de qualsevol dany causat, directament i exclusivament, pel compliment de les lleis, regles i ordres governamentals.

Està prohibit el transport de mercaderies perilloses o de comerç il·lícit.

La tarifa per al transport contractat per aquest bitllet està subjecta a modificació abans d'iniciar-se el viatge, sense perjudici del dret del viatger a la resolució del contracte amb devolució del que s'ha pagat si la variació supera el 20% del preu inicial. Aquest bitllet no és vàlid si la tarifa aplicable no ha estat pagada.

Qualsevol canvi de reserva es realitzarà directament a la taquilla oa través del nostre lloc web a “La meva Reserva”, sempre subjecte a disponibilitat, abonant la diferència de tarifa si n'hi hagués i els costos de tramitació.

Els horaris i itineraris poden patir variacions per avaries, cas fortuït o força major. En aquests casos, la companyia adoptarà les mesures razonables sota control per posar aquestes variacions en coneixement dels passatgers afectats. En cas de necessitat, el transportista es pot fer substituir per un altre transportista o utilitzar altres vaixells. En cas que el vaixell per al qual hagi estat despatxat aquest bitllet no efectuarà la travessia que s'hi consigni, per avaria, cas fortuït o força major, la Companyia no assumeix més responsabilitat que l'obligació de reemborsar l'import íntegre del bitllet.

El passatger que no embarqui, per qualsevol causa aliena a la Companyia, no té dret a la devolució de limport del bitllet. La Companyia no es responsabilitzarà si el passatger perd qualsevol servei a conseqüència d'haver arribat tard, i no estarà obligada ni a retrasar cap servei per esperar a l'arribada del passatger, ni a proveir d'un seient en un altre servei si el passatger perd el transport.

El passatger queda subjecte al reglament de policia i bon ordre interior, establert a bord ia càrrec del capità.

Qualsevol reserva amb dia i hora servirà, única i exclusivament per a la data i hora indicada, i caldrà fer un canvi de reserva per poder utilitzar aquesta reserva en una altra hora o dia. La Companyia es pot negar a transportar qualsevol persona que sembla estar sota els efectes de l'alcohol o droges il·legals o el comportament dels quals es consideri una amenaça per al conductor o els altres passatgers. El servei no es reembolsarà en cap daquestes circumstàncies.

A l'efecte del que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'IVA s'exigirà al tipus impositiu reduït del 10 per 100 per tractar-se d'una activitat de transport marítim de passatgers ( article 91.u.2.1° de la Llei 37/1992). Altres serveis accessoris